Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Ordre del dia

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donació de compte dels decrets d’alcaldia.
  3. Donació de compte dels plans pressupostaris a mig termini 2024-2026 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  4. Donació de compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, regulat a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de l’exercici 2022.
  5. Donació de compte de l’informe de morositat, de l’execució del pressupost trimestral, del període mig de pagament a proveïdors i de l’informe de relació de factures de més de tres mesos sense que s’hagi efectuat el seu pagament corresponent al primer trimestre de 2023.
  6. Proposta d’acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
  7. Proposta d’acord d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del projecte Bus Nit per l’any 2023.
  8. Proposta d’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost 3/2023: suplement de crèdits i crèdits extraordinaris amb finançament per generació de crèdits i romanent de tresoreria.
  9. Proposicions d’urgència.
  10. Precs i preguntes.