Procés de preinscripció a la llar d’infants

L’1 de juny s’exposa la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Del 2 al 8 es poden presentar reclamacions.

Impresos necessaris per a la preinscripció:
  • Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’infant (els dos DNI).
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna.
  • Certificat d’empadronament.
  • Full de dades d’ensenyament degudament omplert: sol·licitud de preinscripció.