Obres a la C-66

Tall d’un carril de circulació amb pas alternatiu de vehicles en horari diürn, de 8 del matí a 7 de la tarda.

Les actuacions que es preveuen són:

  • Millora del paviment asfàltic (fresat i reposició de mescla bituminosa en calent).
  • Reposició de la senyalització horitzontal afectada.