Brigada Jove 2024

L’Ajuntament de Serinyà contractarà dos joves per fer funcions de suport als equipaments i activitats del municipi.

 

Edat: Haver complert 16 anys i no excedir dels 18 anys a la data de la presentació de la sol·licitud

 

Places: 2.

 

Temporalitat: del 25 de juny al 14 d’agost de 2024.

 

Horari: de dilluns a divendres, jornada de 4 hores diàries.

 

Funcions: Suport a la brigada municipal realitzant tasques de jardineria, pintura, manteniment d’instal·lacions municipals, neteja de vies públiques, zones verdes, suport a l’organització i realització d’esdeveniments socioculturals, manteniment dels espais públics, etc. Suport en altres serveis i equipaments del municipi realitzant tasques de suport a la secretaria de l’Ajuntament, suport a la llar d’infants, suport a l’Espai Jove Can Beia, suport al Parc de les Coves de Serinyà, etc. Retribució: Es fixarà prenent com a base el salari mínim interprofessional i es prorratejarà en proporció a la jornada establerta a les bases.

 

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament abans del 4 de juny.

 

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la següent documentació:

 

  1. a) Carta de presentació i interessos.
  2. b) Fotocòpia del DNI o document acreditatiu, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola del document oficial acreditatiu de la seva nacionalitat.
  3. c) Fotocòpia del volant d’empadronament al municipi al qual es pertany.

 

El procediment de selecció consisteix en una entrevista personal en la qual es valoraran les següents característiques: les competències i habilitats, la capacitat de treball, d’organització i compromís, el grau de responsabilitat, la motivació en l’ocupació del lloc de treball, el coneixement del municipi i de l’Ajuntament de Serinyà.

 

En cas d’empat en les puntuacions es procedirà al desempat mitjançant sorteig, el qual serà públic.

 

Podeu consultar les bases completes aquí.

ACTA de valoració final del procés de selecció Brigada Jove 2024