Benestar Social

L’1 de gener de 2004  es va constituir el Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles integrat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles. L’1 de gener de 2013, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles, integrants del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles, van arribar a l’acord de dissoldre’l i d’integrar els serveis que presta el mateix Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb la finalitat de donar compliment a les directrius establertes per a les administracions públiques: simplificar al màxim i optimitzar la prestació de les finalitats de l’Àrea de Benestar Social (ABS) del Consell Comarcal del Pla de l’Estany queden fixades en:

a) La prestació de Serveis Socials d’Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials.

b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Pla de l’Estany, per atendre les mancances en qualsevol matèria d’atenció social.

L’ABS potencia els serveis socials de proximitat a tots els ciutadans i les ciutadanes del nostre territori, en resposta a les seves necessitats, i amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que formen la nostra comunitat.

La dimensió humana i territorial de la comarca és un àmbit abastable i ple d’oportunitats per oferir serveis de proximitat basats en el bon grau de coneixement de problemes i de les necessitats del conjunt de la població.

L’ABS ha de ser capaç de multiplicar l’eficàcia i generar sinergies que repercuteixin directament en la millora de la qualitat de l’atenció a les persones i en respostes adequades a les necessitats del territori. En aquest context s’ha de fer, encara, un pas endavant i superar el concepte clàssic de la funció dels serveis socials, per assumir que estem en disposició de donar una nova dimensió als serveis de proximitat per tal que siguin un component fort de cohesió social i de millora de la qualitat de vida.


VISIÓ

  1. El ferm compromís de millorar permanentment la qualitat d’atenció a les persones i col·lectius subjectes de la nostra intervenció.
  2. La voluntat de ser coherents amb el moment i el context que configuren les necessitats biopsicosocials de les persones i col·lectius i amb la recerca de recursos i l’aplicació dels mateixos.
  3. El convenciment de la necessària perspectiva interdisciplinària, de coordinació i cooperació entre els diferents sectors que treballen pel benestar social de la comarca.
  4. L’interès en aplicar les polítiques socials més avançades, innovant i formant permanentment els nostres professionals, com a motor de canvi i millora.
  5. La decisió de construir i gestionar un model de serveis socials propi que respongui a les demandes de la nostra administració local i les necessitats del territori.
  6. El desig i la voluntat d’assolir i transmetre la necessària implicació com a ciutadans/nes responsables, solidaris i compromesos amb les idees de progrés, llibertat i justícia per avançar col·lectivament cap a una societat de veritable benestar social.

VALORS

L’ètica de servei públic

Equitat
Esperit de justícia, equanimitat. Disposició moral que valora segons les circumstàncies que intervenen en cada situació, de manera que es personalitza i es busca un tractament flexible de la justícia.

Transparència
Claredat en la normativa sobre les actuacions del Consorci (accions, tràmits i gestions), de manera que sigui accessible, entenedora, i dinàmica (subjecte a interpretació o revisió) .

Eficàcia i eficiència
Grau en el que s’aconsegueixen els objectius establerts i la virtut d’aconseguir el màxim dels objectius proposats amb el menor cost possible en quant a temps, recursos humans i econòmics.

Receptivitat
Oferir al ciutadà la informació i suport necessari per a què aquest pugui relacionar-se amb la nostra organització i sentir-se acollit, orientat i tractat en un marc de confiança i respecte.

Pluralitat
Consideració i reconeixement dels diferents models de pensament i d’intervenció, de les diferents perspectives culturals i de la diversitat personal per a la realització de la missió de l’organització.

L’exigència professional

Responsabilitat

Rigorositat

Actualització contínua

Innovació

Cooperació


Web Benestar Social – Pla de l’Estany